1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky Fitclan.sk, Fitclan.cz (ďalej len Fitclan) je: I’m Enjoying Life, s.r.o., sídlo: Vyškovec 113, 687 74 Vyškovec, IČO: 05581079, DIČ: CZ05581079, spisová značka: C 116325/KSBR Krajský soud v Brně (ďalej len „Prevádzkovateľ“, “I’m Enjoying Life”). Poskytovateľom služieb poradenstva “Fitclan služby” je I’m Enjoying Life, s.r.o., sídlo: Vyškovec 113, 687 74 Vyškovec, IČO: 05581079, DIČ: CZ05581079 – Na základe voľnej živnosti: „poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ v rámci ktorej sa vykonáva aj „oblast rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice“;

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku, a/alebo ktorá si zakúpi a/alebo používa služby na Fitclane, alebo sprostredkované od prevádzkovateľa stránky smerom ku poskytovateľovi služieb cez Fitclan (ďalej len „Užívateľ“).

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka Fitclan je verejné internetová stránka dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tejto webovej lokality, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach Fitclan.

2.3 Aby Užívateľ mohol webovú stránku Fitclan využívať alebo služby poskytované na webovej stránke Fitclan, musí najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidla a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie túto Službu využívať.

3 Služby a poradenstvo poskytované na stránke

3.1 Zakúpením Fitclan služby a schválením pravidiel a podmienok používania služieb na Fitclane beriem na vedomie, že – Fitclan predkladá užívateľom informácie a postupy, ktoré sú podložené overenými výskumami a ku jednotlivým odporúčaniam dokáže doložiť relevantné zdroje, odkazy, výskumy a štúdie, no poradenstvo vychádza výlučne z údajov a vstupných informácií poskytnutých užívateľmi bez verifikácie ich správnosti, pravdivosti, úplnosti, aktuálnosti. Preto je dôležité, aby užívatelia predkladali čo najviac a čo najdetailnejšie pravdivé informácie. – Poradenstvo má odporúčací charakter.

Za realizáciu rád, odporúčaní, receptov a pod. a za dôsledky zodpovedajú výlučne užívateľ a zbavuje zodpovednosti prevádzkovateľa stránky a služby v prípade zranení vzniknutých počas vykonávania tréningových plánov – Užívateľ sa bude riadiť radami, postupmi a odporúčaniami, rozhoduje výlučne užívateľ sám, dobrovoľne, na základe vlastného uváženia podľa svojho zdravotného stavu (fyzického a psychického), svojich schopností a možností; užívateľ nie je povinný akceptovať odporúčania a riadiť sa nimi.

Poradenstvo nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ani nenahrádza poskytovanie zdravotnej starostlivosti; poradenstvo je určené pre osoby bez zdravotných indispozícií. Poradenstvo je poskytované so všetkou náležitou starostlivosťou, avšak nepreberá sa zodpovednosť za žiadne škody (materiálne, imateriálne), ani ujmy (osobné, zdravotné), ktoré vzniknú v súvislosti s poradenstvom, vyplývajúce z realizácie odporúčaní, dodržiavania stravovacieho programu (jedálnička) a tréningového plánu; zodpovednosť za všetky riziká znáša výlučne užívateľ. Užívateľ berie na vedomie, že služby poskytované na stránke nie sú služby medického charakteru a nemusia pochádzať od licencovaných diétológov alebo licencovaných nutričných špecialistov.

Pri zrušení služby a žiadosti o jej refundáciu objednávateľom, ktorá už bola objednávateľom zaplatená, no ešte neukončená, si Fitclan vyhradzuje právo na refundačný poplatok 5 % z celkovej sumy zaplatenej objednávateľom tejto služby z dôvodu technických a časových.

Faktúru k objednávke si môže kedykoľvek objednávateľ vyžiadať, ak mu z technických príčin nepríde automaticky do e-mailu v rámci objednávky.

Pri zakúpení online alebo offline vstupu na event (webinár, seminár, workshop) užívateľ súhlasí s podmienkami, že cena za lístok je nevratná. Avšak, lístok užívateľ môže presunúť na iné meno, ak oboznámi Prevádzkovateľa.

4 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

4.1 Registrácia a objednávka na webovej stránke Fitclan je dobrovoľná.

4.2 Prevádzkovateľ stránky organizuje na webovej stránke súťaže o vecné ceny, do ktorých sa môžu Užívatelia prihlásiť a dobrovoľne poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ), telefónne číslo. V prípade, ak Užívateľ, ktorý sa prihlásil do súťaže realizovanej Prevádzkovateľom nedosiahol vek 15 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu takéhoto Užívateľa, ktorý sa považuje za daný vyznačením súhlasu vo formulári na odosielanie súťaží alebo písomne vyjadrený súhlas. Takto získané osobné údaje Prevádzkovateľ použije na účely spojené s organizáciou súťaže, a to najmä na zabezpečenie administratívy spojenej s organizovaním súťaže, za účelom skontaktovania a odovzdania/odoslania vecnej ceny Užívateľovi – výhercovi súťaže (pre účely poštového styku), prípadne za účelom ponuky v možnom pokračovaní súťaže v ďalšom kole a za účelom zasielania reklamných e-mailov na Užívateľom poskytnutú e-mailovú adresu.

4.3 Prevádzkovateľ stránky spracúva Užívateľom dobrovoľne poskytnuté osobné údaje po dobu 15 rokov, a to Meno, Priezvisko, Vek, Výška Váha, Adresa (Ulica, Mesto, PSČ, Krajina), E-mail, Telefón (prípadne Facebook a Instagram) a fotografie (ďalej len „osobné údaje“) podľa zákonov: č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov., č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. za účelom organizovania súťaží na webovej stránke (viď vyššie), plnenia zmluvy a zasielania reklamných e-mailov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“), zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004 Sb.

4.4 Užívateľ vyznačením súhlasu vo formulári na to určenom, dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol Prevádzkovateľovi v rozsahu Meno, Priezvisko, Vek, Výška Váha, Adresa (Ulica, Mesto, PSČ, Krajina), e-mail, Telefón (prípadne Facebook a Instagram) a fotografie na účely plnenia zmluvy, resp. poskytovania služieb (Coaching), vytvárania databázy pre účely a potreby súťaží organizovaných Prevádzkovateľom stránky na jeho webovej stránke Fitclan a zároveň dáva výslovný súhlas na poskytnutie osobných údajov pre účely poštového styku a doručovateľskej/kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia vecnej ceny zo súťaže a výslovný súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (mesto/obec) na webovej stránke v súvislosti so zverejnením víťaza súťaže a výhercu vecnej ceny. Užívateľ dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách výslovný súhlas Prevádzkovateľovi so zasielaním reklamných e-mailov elektronickou poštou na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol. Užívateľ dáva súhlasy na dobu neurčitú, po dobu trvania spracúvania osobných údajov na uvedené účely. Užívateľ vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov. Oba súhlasy môže Užívateľ kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu [email protected] a tel. číslo +421 915 600 555. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvoleného coacha, ktorý zabezpečuje vykonanie služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

4.5 Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov: požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom; na opravu poskytnutých Osobných údajov; na vymazanie poskytnutých Osobných údajov; na obmedzenie spracovania Osobných údajov; podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov; Právo na prenos osobných údajov k inému správcovi; Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.  Takisto môže svoje práva podľa uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese [email protected]

4.6 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

4.7 Užívatelia prehlasujú, že sú oboznámení so skutočnosťami uvedenými v ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) zákona poučení o svojich právach a ich ochrane v zmysle ust. § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z. z. v nasledovnom rozsahu: § 28 Kompletné Práva dotknutej osoby.

4.8. Ak objednávateľ (užívateľ) súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope fitclan.sk/sluzby na účely coachingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

4.9. Užívatelia, ktorí si objednali vstup na Fitclan seminár, dávajú automaticky súhlas s následným použitím fotografií či videí, ktoré vzniknú počas seminára, do článku na webe fitclan.sk a na sociálne siete patriace portálu fitclan. Ak niekto nebude chcieť, aby fotka, na ktorej sa nachádza, bola uverejnená, napíše prosbu o odstránenie fotografie na [email protected]

5 Užívateľský obsah

5.1 Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

5.2 Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom od užívateľov.

5.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.  5.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi.

6 Duševné vlastníctvo/autorské práva

6.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka fitclan.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

6.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov na stránke Fitclan len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

6.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená: nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít, nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít, nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúr, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia, v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majiteľa autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

7 Porušenie autorských práv, alebo iných práv  

7.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na [email protected] a bezodkladne napravíme chybu niektorého z našich registrovaných Užívateľov, ktorí ale akýkoľvek obsah pridávajú dobrovoľne a pod vlastným menom bez koordinácie a priameho vedomia Prevádzkovateľa.

8 Obsah na našich serveroch

8.1 Portál fitclan.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojami prevádzkovateľa portálu fitclan.sk a fitclan.cz.

8.2 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

9 Odkazy

9.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

9.2 I´m Enjoying Life nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

10 Práva a povinnosti užívateľa

10.1 Užívateľ berie na vedomie, že na fitclan.sk a všetkých podstránkach, subdoménach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:

– Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,  národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

– Odosielať príspevky s erotickým obsahom,

– Propagovať detskú pornografiu,

– Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

– Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,  – Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte.

11 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

11.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

11.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

11.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

11.4 Prevádzkovateľ má právo na zmenu termínu alebo priestoru eventu (v online či offline prostredí), pričom platia podmienky z bodu 3 Obchodných podmienok.

12 Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7 písm. l) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo na odstúpenie od zmluvy nakoľko sa jedná o vyhotovenie elektronickej služby na mieru.

13 Objednávka

13.1 Kupujúci pri odosielaní objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

13.2 Služba Fitclan Premium je podpora toho, čo robíme, no zároveň však nepôjde len o dobrý pocit. Na oplátku dostane Užívateľ v špeciálnej Premium skupine na našom webe prístup, kde budeme prinášať najnovšie poznatky, štúdie, zaujímavosti zo sveta fitness, veci, ktoré sa riešia a rôzne tipy. Užívateľ súhlasí, že za službu uhradí fixnú opakovanú čiastku 3,99 € na jeden mesiac (stŕhať sa bude každý mesiac v deň prvého zaplatenia, čiastka je maximálna). Komunikácia bude prebiehať cez Premium sekciu na webe www.fitclan.sk, kde nám môžete napísať a v prípade nejasností či zrušenia členstva vo Fitclan Premium nás môžete kontaktovať na [email protected]. Objednaním služby Užívateľ súhlasí so založením a parametrami opakovanej platby a s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay. GoPay s údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (ide o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

13.3. Zrušenie Premium

Fitclan Premium sa dá zrušiť kedykoľvek zaslaním mailu na sluzby@fitclan. Na základe takéhoto mailu odošleme užívateľovi formulár s potvrdením zrušenia, kde musí vyplniť svoj e-mail. Na základe tohto vyplneného e-mailu bude členstvo do 24 hodín deaktivované. Ak sa tak nestane (napr. kvôli technickým problémom alebo inak), užívateľ má nárok na vrátenie peňazí za posledné predĺženie (platba) členstva.

Využitie zľavy na permanentky je podmienené platným trvaním Premium členstva po celú dobu využívania zľavy.

Pre uplatnenie zľavy je nutné, aby ste na recepcii povedali, že máte záujem o zľavnenú permanentku a preukázali sa občianskym preukazom, na základe ktorého vás recepčná vyhľadá v databáze Fitclanu (podľa mena a prihlasovacieho emailu) a následne odobrí zľavu. Ak by vás v systéme nenašla, no vy ste riadnym členom, kontaktujte priamo nás, aby sme to dodatočne vyriešili ([email protected]). Členstvo si skontrolujete prihlásením na náš web. Ak máte prístup k článkom v Premium sekcii, ste členom a už stačí len utekať po permanentku so zľavou. Benefit je pre tých, ktorí nás aj takouto formou podporujú a nie lákadlo pre špekulantov, preto musíme zdôrazniť, že využitie zľavy je podmienené platným trvaním Premium členstva po celú dobu využívania zľavy. V opačnom prípade vzniká povinnosť doplatiť zvýhodnený rozdiel (15 %) z ceny zakúpenej permanentky. V prípade, že si chcete uplatniť túto zľavu aj na ročnú permanentku, Premium členom už musíte byť minimálne 3 mesiace, a samozrejme ním ostať počas celej doby využívania tejto permanentky. Ak si už niekto uplatňuje zľavu v rámci OSSR, tento benefit sa na ňho už nevzťahuje.

14 Zmena pravidiel

14.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

14.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2018

ZDIEĽAŤ

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Dostávajte všetky novinky od fitclan.sk